· 

101 Free Online E-Book Pages

 

Bedankt voor je aanmelding/je bezoek.
Merci pour votre inscription/votre visite.
Thank You for your subscription/your visit.

lees hieronder verder

lire plus loin ci-dessus

scroll further down page


Van harte welkom op mijn blogpagina ;-)

Waarom

begin ik nu ineens
pas na al die jaren te bloggen 
?

Wel er zijn meerdere redenen.

In eerste instantie hoofdzakelijk omwille van het tijdsgebrek,

want als je wilt gaan bloggen, moet je dat echt wel regelmatig doen.
En oh nee, het is niet dat ik nu ineens tijd te over heb,

maar met mijn nieuw e-book project - 1001+ technieken - dat over 2 maanden start, ben ik op zoek gegaan naar een andere wat meer rustigere vorm van communiceren

die meer gericht is naar volgers en klanten. 

Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Snapchat, Pinterest, ...
noem maar op

 

al deze media systemen en pagina's

zijn fantastische bronnen om leuke

informatie met mekaar te delen

informatie te vinden, alsook

samenhorigheid in groepen met gelijkgezinden,

creatievelingen met dezelfde passies,

nieuwe vriendschappen, nieuwe contacten,

interessante groepen, ...

enz.

 

maar ze zijn anderzijds ook zeer tijdrovend

 

Inderdaad,

want we willen van alles op de hoogte blijven, zien/leren/weten wat er allemaal rondom ons gebeurt, leuk toch, maar we hebben met zijn allen ook heel wat frustratie dat we te weinig tijd hebben om dat alles te doen of te kunnen doen waar we eigenlijk het meeste zin in en behoefte aan hebben, namelijk meer tijd voor

gezin, familie en vrienden, hobby's, creativiteit, ... 

Ik stel vast dat er een 'overload' aan berichten geplaatst wordt op al deze platvormen, en vermits we willen niets missen, gaan we toch proberen alles te volgen en hangen we vaak uren rond op al deze media.

Zoals je wellicht weet, heeft elk van die social media platforms een specifiek algoritme.
Algoritmes die niemand echt kent, maar die wel maken, dat niet alle berichten altijd aan alle vrienden en/of volgers worden getoond,

dit hoofdzakelijk omwille van hun commerciële achtergrond.

Ook raadpleegt ieder op andere tijdstippen zijn berichten, waardoor informatie wat soms s'morgens is gepost, intussen ergens op positie 3000 is beland in de berichtgeving en je die informatie überhaupt niet meer te zien krijgt, ziet of terugvindt.

Dit maakt dat wij, entrepreneurs, met zijn allen de berichten dan ook meermaals gaan posten, om zeker te zijn, dat onze volgers onze berichten wel te zien krijgen.
De echte fans en fanatieke social media gebruikers krijgen dan ook mogelijk deze multi-berichten telkens allemaal te zien.

Ik moet toegeven dat ook ik mij dan ook en hierdoor schuldig aan maak aan het multi-posten en om eerlijk te zijn ik heb daar geen goed gevoel bij, het geeft mij een 'overkill' gevoel en soms te opdringerig overkomen.

Ik wil in de toekomst dan ook op een of andere manier,

meer gericht mijn publiek informeren

en dus door ook wat minder op deze social media te gaan posten,

of mij dat gaat lukken, durf ik nog niet te beloven,

ik ga het alvast proberen, door te beginnen met mijn blogs. 

Wat is nu het verschil tussen 

het posten op social media, blogs en nieuwsbrieven ?

Je kan je voor blogposts en nieuwsbrieven

inschrijven en deze ontvangen in je mailbox,

zoals de meesten van jullie intussen (al) hebben gedaan.

Je krijgt dan dus hoe dan ook mijn informatie

en je kan deze lezen op het moment dat het jou past,

zonder bang te moeten zijn

dat je iets van mijn informatie mist

en je krijgt dit dan ook slechts die ene keer in je mailbox.

Indien je deze info niet in je mailberichten wil ontvangen,

kan je je alsnog uitschrijven, maar dan moet je wel zelf het initiatief nemen om naar mijn website te surfen en de (nieuwe) blogs te bekijken.

Dit is echter anders met mijn nieuwsbrieven,

die slechts +- 1 x per maand worden verstuurd

en nergens meer kan raadplegen/lezen/herlezen

nadat je je hebt uitgeschreven.

Via een blog kan ik echter vaker en tussendoor up-to-date info allerhande brengen,
los van (algemene) activiteiten, aankondigingen nieuwe workshops
en zo meer

die ik hoofdzakelijk en enkel in mijn nieuwsbrieven aankondig.

Voor het volgen/krijgen van blogs moet je niet

op social media platforms ingeschreven/ingelogd zijn.

 

Niet iedereen wil op facebook, instagram, .... dat is natuurlijk hun/jou volste recht, maar ik hoor dan vaak van oh dat ik wist ik niet, spijtig, ...

en mis je vaak toch wel een hoop informatie.

In het blog systeem kan ik ook tags en categorieën toevoegen aan de respectievelijke info die ik post, dat maakt het ook gemakkelijker voor mij, alsook voor jullie om informatie rond bepaalde thema's, technieken, producten en zo meer terug te vinden.

Je kan er ook vragen of commentaren

op schrijven, volgen, reageren op reacties, ... 
een beetje een soort van forum ;-) Ik zal op mijn blog in de toekomst regelmatig heel wat nuttige informatie posten, 

rond Powertex, Mixed Media, ... tips, tricks, technieken, ...

maar daarnaast dus ook waardevolle informatie rond andere interessante thema's,

uiteraard allemaal ook rond creativiteit en nuttige tijd besparende tips.

Daarnaast, zal je zoals aangekondigd in de loop van het jaar

beetje bij beetje via de blogs ook

gratis info pagina's krijgen

die je kan raadplegen, afdrukken, downloaden, zoals je zelf wil, ...

 

Jou vragen, reakties, commentaren, ...  kan je plaatsen verder onderaan pagina

Bienvenue sur ma page de blog ;-)

 

Pourquoi

Je commence soudainement et seulement maintenant

après toutes ces années à bloguer?

 

Il y a cependant plusieurs raisons.

 

Au début principalement à cause du manque de temps,

parce que si vous voulez commencer à bloguer, vous devez le faire régulièrement.

Et oh non, ce n'est pas qu'il me reste maintenant beaucoup plus du temps,

mais avec mon nouveau projet de livre électronique - 1001+ infos & techniques
qui commence dans 2 mois,

j'ai commencé à chercher une façon de communiquer un peu plus détendue

et qui est plus axé sur les abonnés et les clients.

 


Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Snapchat, Pinterest, ...
vous l'appelez

 

tous ces systèmes de médias et pages

sont des sources fantastiques pour s'amuser

partager des informations

information, ainsi

convivialité dans des groupes avec des personnes partageant les mêmes idées,

trouver des personnes créatives avec les mêmes passions,

nouvelles amitiés, nouveaux contacts,

groupes intéressants, ... etc.

 

mais ils prennent aussi beaucoup de temps 

 

En effet,

 

parce que nous voulons garder tout à jour, voir / apprendre / savoir ce qui se passe autour de nous, ce qui es très amusant, mais nous avons tous aussi beaucoup de frustration parce que nous avons trop peu de temps pour faire ou faire tout ce qui ce que nous voulons et avons réellement besoin, à savoir plus de temps pour

famille et amis, loisirs, créativité, ...

 

Je remarque qu'il y a une "surcharge" de messages sur toutes ces plateformes et, comme nous ne voulons rien rater, nous essayons toujours de tout suivre et nous restons souvent pendant des heures sur tous ces médias.

 

Comme vous le savez peut-être, chacune de ces plateformes

de médias sociaux a un algorithme spécifique.

Des algorithmes que personne ne sait vraiment, mais il faut savoir, que tous les messages ne sont pas toujours montrés à tous les amis et / ou suiveurs,

ceci principalement en raison de leurs antécédents commerciaux. 

Tout le monde consulte également ses messages à d'autres moments, de sorte que les informations parfois postées le matin se retrouvent quelque part à la position 3000 dans le rapport au soir et que vous ne puissiez plus voir,

ou (re)trouver ces informations.

 

Cela signifie que nous, entrepreneurs, publierons les messages plusieurs fois

pour nous assurer que nos abonnés verront nos messages.

Les vrais fans et les passionnés de médias sociaux

verront de cette façons messages multiples fois.

 

Je dois admettre que je suis aussi coupable d’afficher plusieurs messages et pour être honnête, mais cela me donne un sentiment de "surmenage" et parfois trop envahissant.

 

Je veux d'une manière ou d'une autre à l'avenir,

plus spécifiquement informer mon public

et donc en postant un peu moins sur ce média social,

si j'y parviendrai, je n'ose pas promettre,

Je vais en tout cas déjà l'essayer, en commençant par mes blogs.

 

Quelle est la différence entre

publier sur les médias sociaux, les blogs et les bulletins d'information? 

 

Vous pouvez vous abonner pour les articles de blog et les newsletters

 

et les recevoir dans votre boîte à messages électroniques.

ceci comme la plupart d'entre vous l'ont donc déjà fait.

 

Vous recevrez alors toujours mes informations

et vous pouvez le lire quand cela vous convient,

sans avoir peur

que vous manquez quelque chose de mon information

dans votre messagerie.

 

Si vous ne souhaitez pas recevoir cette information dans vos messages électroniques,

en direct, vous pouvez toujours vous désabonner, mais vous devez alors prendre l'initiative de surfer sur mon site et de consulter les (nouveaux) blogs vous même à risque d'oublier ou de pas prendre le temps.

 

Cependant, cela est différent avec mes lettres d'information,

qui sont seulement envoyés + - 1 x par mois

et ne peut pas/plus être consulté/relu n'importe où

après avoir écrit/envoyé.

 

Cependant, via un blog, je peux apporter des informations actualisées de toutes sortes plus souvent et en dehors des activités (générales), d'annonces de nouveaux ateliers

et ainsi de suite que j’annonce principalement

et uniquement dans mes lettres d’information.

 

Tout le monde ne veut pas sur facebook, instagram, .... c'est bien sûr leur / vous entièrement correct, mais j'entends souvent de oh que je ne savais pas, désolé, ...

et vous manquez souvent beaucoup d'informations.

 

En vous abonnant ou en suivant mon blog sur mon site,

vous ne devez pas nécéssairement 

être inscrit / connecté sur les plateformes de médias sociaux

 

à quand même recevoir mon information de façon

plus personelle et moins invahissante. 

 

Dans le système de blog, je peux également ajouter des balises et des catégories aux informations respectives que je publie, ce qui me et vous permettra également de trouver plus facilement des informations sur certains thèmes, techniques, produits, etc.

 

Vous pouvez également poser des questions ou des commentaires
sur les blogs postés comme sur une sorte de forum.

 

Je posterai beaucoup d'informations utiles sur mon blog à l'avenir,

autour de Powertex, techniques mixtes, ... trucs, astuces, techniques, ...

mais aussi des informations précieuses sur d'autres thèmes intéressants.

Bien sûr, ils impliquent tous de la créativité et des astuces utiles pour créer

et/ou par example gagner du temps.

 

En outre, comme annoncé au cours de l’année,

en vous abonnant à / en suivant mon blog vous

 

obtiendraient des pages gratuites que vous pouvez consulter,

imprimer, télécharger, à votre guise, ...

Welcome to my blog page ;-)

 

Why

all of a sudden do I

start to blog now

?

 

Well, there areseveral reasons.

At first mainly because of the lack of time,

because if you want to start blogging, you really have to do that regularly.

And oh no, it's not that I now suddenly have time left,

but with my new e-book project - 1001+ info & techniques

- that starts in 2 months -

I started looking for a slightly more relaxed way of communicating

for me and for you

that is more focused on followers and customers. 

Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Snapchat, Pinterest, ...
call it
 

all these media systems and pages

are fantastic sources for fun

to share information with each other

find information, as well as the feeling of 

togetherness in groups with like-minded people,

creative people with the same passions,

new friendships, new contacts,

interesting groups, ... etc.

 

but they are also very time-consuming

 

Indeed,

because we want to keep everything up to date, see / learn / know

what is going on around us, great fun,

but we all have a lot of frustration that we have too little time to do

or do all that what we actually want and need, namely more time for

familyand friends, hobbies, creativity, ...

 

I note that there is an 'overload' of messages on all these platforms,

and since we do not want to miss anything,

we are still trying to follow everything

and we often hang around for hours on all these media.

 

As you may know, each of those social media platforms has a specific algorithm.

Algorithms that nobody really knows, but know,

that not all messages are always shown to all friends and / or followers,

this mainly because of their commercial background.

 

Everybody also consults his messages at other times,

so that information that is sometimes posted in the morning

has ended up somewhere at position 3000 in the reporting

and you will not see, or find that information any more.

 

This means that we, entrepreneurs, will post the messages several times,

to make sure that our followers will see our messages.

The real fans and avid social media users

will then though also get to view these messages multi times.

 

I have to admit that I also am guilty of doing multi-posting and to be honest

I do not feel good about it, it gives me an 'overkill' feeling

and sometimes too obtrusive.

 

I want to in one way or another in the future,

more specifically inform my audience

and so by posting a little less on this social media,

whether I will succeed, I do not dare to promise,

I'm going to try it already, by starting with my blogs,

 

What is now the difference between my

posting on social media, blogs and newsletters? 

You can register for blog posts and newsletters

register and receive them in your mailbox,

like most of you have already done.

 

You will then receive my information anyway

and you can read it when it suits you,

without having to be afraid

that you are missing something from my information

and you will receive this only once in your mailbox.

 

If you do not want to receive this information in your e-mail messages,

you can still unsubscribe,

but then you have to take the initiative

to surf to my website and view the (new) blogs.

 

However, this is different with my newsletters,

which are only sent + - 1 x per month

and can not be consulted / read / re-read anywhere

on my web later out and thus no longer 

after you have unsubscribed.

 

Via a blog, I can bring up-to-date information of all kinds more often

and in between, apart from (more general) activities,

announcements new workshops and so on

which I mainly and only announce in my newsletters.

 

You do not have to be registered / logged in on social media platforms herefore.

 

Not everyone wants on facebook, instagram, .... that is of course their / your full right, but I often hear from oh that I did not know, sorry, ... and you often miss a lot of information, which is sometimes a pitty since you may have missed a nice opportunity.

 

In the blog system I can also add tags and categories to the respective info that I post, which also makes it easier for me, as well as for you to find information

about certain themes, techniques, products and so on.

 

You can also ask questions or comments, write suggestions,

follow, respond to reactions, ...

a bit like a kind of forum ;-) I will post a lot of useful information on my blog in the future,

around Powertex, Mixed Media, ... tips, tricks, techniques, ...

but also valuable information about other interesting themes,

Of course, all of them will involve creativity and for example useful time-saving tips.

 

In addition, you will as already previously announced, spread in the course of the year 

 

get free info pages

that you can consult, print, download, as you want, ...

 

SUBSCRIBE TO BLOG HERE

Clemy Roelandt

YOUR
ARTISTIC INSPIRATOR
&
PROFESSIONAL COACH